Products

Önümler

SP-VT006 Pokary arassalyk koenzim Q10 (Ubiquinol / Ubidecarenone) 99% CAS: Bäsdeşlik bahasy bilen 303-98-0

gysga düşündiriş:Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-VT006

Aýratynlyklary:

Co Q10 5%; 10%; 20%; 98%

Daş görnüşi: Sary-mämişi kristal erkin akýan poroşok

Giriş:

“Ubiquinone”, “ubidecarenone”, “koenzim Q” diýlip hem bilinýän we käwagtlar “CoQ10” diýip gysgaldylan koenzim, bedeniň her bir öýjüginde tebigy ýagdaýda ýüze çykýan birleşme. Koenzim Q10 ýa-da diňe CoQ10, mitokondriýada, ATP görnüşinde energiýa öndürmek üçin jogapkär öýjügiň bölegi bolan energiýa öndürmekde möhüm rol oýnaýar. Koenzim Q10, käbir ýagdaýlarda diňe CoQ10 diýlip atlandyrylýar, bedenimizde sintez edilýär, etde, esasanam doňuz, towuk we sygyr eti we köp ýag ýaly ýüreklerde bolýar.

Bedeniňizdäki CoQ10 derejeleri ýaşyňyzda azalýar. CoQ10 derejesiniň ýürek keseli ýaly käbir şertleri bolan adamlarda we statin diýilýän holesterini azaldýan dermanlary kabul edýänlerde has pesdigi anyklandy.

CoQ10 etde, balyklarda we hozlarda bolýar. Bu iýmit çeşmelerinde tapylan CoQ10 mukdary, bedeniňizdäki CoQ10 derejesini ep-esli ýokarlandyrmak üçin ýeterlik däl.

CoQ10 iýmit goşundylary kapsulalar, çeýnelýän planşetler, suwuk şeraplar, wafli we IV görnüşinde elýeterlidir. CoQ10 ýürek keselleriniň, şeýle hem migren kelle agyrylarynyň öňüni almaga ýa-da bejermäge kömek edip biler.

Funksiýa:

Goşundylara bolan gyzyklanmanyň azalmaýandygyny görkezýän has köp gözleg alnyp barylýar. Häzirki wagtda CoQ10-yň ALS, Mitokondrial keseli, Preklampsiýa we başgalar bilen baglanyşykly täsirlerine 12 gözlegiň geçirilýändigini görkezýär. CoQ10, üpjün edijiniň gizlinliginde gizlenmese-de, geljegi uly dinamiki düzüm bolup galýar.

● Heartürek ýagdaýy. CoQ10, ýürek gysma alamatlarynyň gowulaşmagy üçin görkezildi. Tapyndylar garyşyk bolsa-da, CoQ10 gan basyşyny peseltmäge kömek edip biler. Käbir gözlegler, beýleki ýokumly maddalar bilen birleşdirilende, aýlanyp geçmek we ýürek klapan operasiýalary bolan adamlaryň dikelmegine kömek edip biljekdigini görkezýär.
● Süýji keseli. Has köp gözleg gerek bolsa-da, käbir gözlegler CoQ10-nyň pes dykyzlykly lipoproteiniň (LDL) holesterini we süýji keseli bolan adamlarda holesteriniň umumy mukdaryny azaltmaga kömek edip, ýürek keselleri howpuny peseldip biljekdigini görkezýär.
● Parkinson keseli. Soňky gözlegler, hatda köp mukdarda CoQ10-da Parkinson keseli bolan adamlarda alamatlary gowulaşdyrmajakdygyny görkezýär.
● Statin bilen örtülen miýopatiýa. Käbir gözlegler, CoQ10 myşsalaryň gowşaklygyny we käwagt statin almak bilen baglanyşykly agyryny ýeňilleşdirip biljekdigini görkezýär.
Ig Migrenler. Käbir gözlegler CoQ10-yň bu kelle agyrylarynyň ýygylygyny peseldip biljekdigini görkezýär.
● Fiziki öndürijilik. CoQ10 energiýa önümçiligine gatnaşýandygy sebäpli, bu goşundy fiziki öndürijiligiňizi gowulaşdyryp biler diýip hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, bu ugurdaky gözlegler garyşyk netijeleri berdi.

Aýratynlyklary

1. Ajaýyp durnuklylyk-CoQ10 Beadlet önümçiliginde goşa mikro örtük tehnologiýasy ulanyldy.

2. Easyeňil garyşmak üçin erkin akýan Granulalar bedene siňmek üçin örän oňat.

Gaplamak

Içinde: Wakuumly aseptik PE haltalary / alýumin folga haltalary, 25kgs ýa-da 20KGS / guty

5a-da 5kg / Alu gala.  2 guty / guty

Daşarda: Karton

Müşderileriň talaplary hökmünde paketleriň ululygy hem hödürlenip bilner

Arza

Iýmit, içgi, saglyk önümleri we ş.m. reňklemek we berkitmek üçin ulanylýar Göni gysyş we gaty kapsulada ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň